Z A P I S N I K  5. REDNE SEJE ŽPS

 

 

Seja članov ŽPS-a, ki je bila v petek 18.november 2022, ob 18.30 uri, v veroučni učilnici na Hajdini.

 

Dnevni red:

 

1.Uvodna molitev in pozdrav

2.Ugotovitev prisotnosti

3.Pregled zapisnika zadnje seje 

4. Hodimo skupaj

5.Poslušanje

6.Razno

 

Predložen dnevni red se potrdi v predloženi vsebini.

 

 

K točki 1

Uvodna molitev in pozdrav

Sejo je pričel in vodil g. župnik Marijan Fesel, ki je pozdravil vse prisotne člane ŽPS. ŽPS in župnik so v nadaljevanju skupaj zmolili.

 

K točki 2

Ugotovitev prisotnosti

Opravičeno odsotni so bili: Manja Gabrovec, Barbara Kokol-Krajnc, Brigita Mesarič, Valerija Vogrinec-Potočnik, Angela Trafela, Darja Trafela-Pleteršek, Romana Bezjak, Dragica Vegelj, Milan Brodnjak, Irena Kramer in Nevenka Tikvič.

 

K točki 3

Pregled zapisnika zadnje seje

ŽPS je potrdil zapisnik 4.redne seje, ki je bila 14/9-2022 s popravkom, na katerega je opozorila Milena Cestnik, v točki 6 – »Razno« in sicer »Blagoslovila se je plezalna stena, odbojkarsko igrišče, igrala, kapela, sončna elektrarna. Sončna elektrarna služi namenu in se pozna na prihranku.

 

K točki 4

Hodimo skupaj

Sinoda pomeni hoditi skupaj. V Cerkvi in družbi smo drug ob drugem na isti poti.

Skupaj predelamo temo in nato nadaljujemo namesto 3 skupin v eni skupini.  Razmislimo o izkušnji sodelovanja, skupnega dela in  življenja v župniji. Vsaka župnija je unikatna. Razlika med župnijami so v načinu dela, aktivnosti, zavzetosti, sposobnosti, … zato se prakse razlikujejo. Potrebno je gledati na izboljšave, ne samo posamezniki ampak vsi člani ŽPS. Župnik nam poda čas za razmislek, da razmislimo kje vidimo težave, ovire za skupno delo in sodelovanje. Po razmisleku nam sam, predstavi dobro sodelovanje župnije z občino in osnovno šolo na Hajdini. Kot primer navede obiskovanje bolnikov, kjer je praksa po župnijah zelo različna. Opaženo, da so starejši hodili redno k sveti maši, ko pa ne zmorejo več v večini primerov ostajajo brez duhovne odskrbe, ker ne oni, ne njihovi domači ne povabijo na dom župnika, da bi jim ob 1. petkih prinesel obhajilo. Dobro bi bilo, da bi o tem ljudi osveščali tudi člani ŽPS.  Sodelovanja med društvi po vaseh. Pri druženju je dobra klima, pozitiven odnos in kjer je to, je prisoten Bog. Prav s tem namenom je župnik član v kar nekaj društvih. Vedno moramo biti odprti za različna mnenja in za sodelovanje z ljudmi, ki ne mislijo enako, v kolikor si seveda sodelovanja sploh želijo.

Če med seboj sodelujemo, lahko naredimo res velike stvari, o katerih si nismo upali sanjati. Ko darujemo svoj čas, talente, nas napolni veselje ob opravljenem delu.

K točki 5

Poslušanje

Poslušati je dvakrat bolj pomembno kot govoriti.

Običajno ljudje raje poslušamo to, kar nam je všeč, ostalo pa ne vzamemo kot pozitivno kritiko. Potrebno je poslušati tudi to, kar nam ni všeč in to vzeti za razmislek in tako lahko napredujemo v duhu. Če nam kdo kaj pove oz. opozori, da nekaj ni dobro, bi bilo dobro, da pove kako narediti oz. pokazati dobro ali boljšo pot. Pogovor z otrokom – potrebno ga je poslušati in slišati in pustiti, da sodeluje. Sodelovanje v podjetju – kadar je odnos direktorja do delavcev spoštljiv in jih želi slišati, je tudi lepo sodelovanje, vedno je koristno, če se obe strani slišijo in poslušajo. Sodelovanje pri verouku (traja 3 šolske ure- boljša praksa), veliko komunikacije v času odmora, otroci so zelo motivirani. Snov se jim podaja preko igre. Pri tej praksi se sliši otroke.

Želimo si prisluhniti, se spoštovati, biti odprti za drugega, premagovati lastne predsodke in se spoštljivo in iskreno približati drugemu. Toda ni dovolj, da se le poslušamo, ampak moramo druge tudi slišati in upoštevati, ker to pripomore k gradnji skupnosti.

 

K točki 6

Razno

Za Jožefa Kmetca-člana ŽPS, ki je umrl 26.oktobra 2022 se je zmolila molitev. Za ključarja v cerkvi sv.Martina na Hajdini se predlaga Branka Horvata. Branko Horvat predlog sprejme, člani ŽPS soglasno potrdijo predlog, enako s predlogom soglaša tudi župnik Marijan Fesel. Predlog oz. vlogo za ključarja pošlje župnik v potrditev škofu.

 

  • Teden Karitas od 20.-27.11-2022
  • 23.11.2022 – dobrodelni koncert v Celju (sodelavci Karitas se udeležijo koncerta ob 16.00 uri v dvorani Golovec)
  • Dobrodelni koncert na Ptuju, dne 25/11-2022 ob 19.00 uri v cerkvi sv.Petra in Pavla, klošter Ptuj; iščejo se sponzorji; lepo vabljeni.
  • 26/12-2022 – sv.Štefan  - blagoslov konjev in konjenikov v cerkvi sv.Martina na Hajdini ob 10.00 uri;
  • Blagoslov hiš se bo letos opravil po vaseh - Slovenja vas, Gerečja vas, Kungota;
  • 26/1-2023 ob 17.30 uri seja ŽPS.
  • Martinovanje 2022 – letos martinovanje brez šotora; vabimo, da se ponovno v čim večjem številu udeležimo svete maše in praznovanja ob prazniku sv.Martina;

 

Sejo ŽPS smo zaključili ob 20.05 uri z zaključno molitvijo župnika Marijana Fesla.

 

Potek seje zapisala: